Uni Duisburg Essen – Schützenbahn

  • Schützenbahn 70
    45127 Essen
    SA-Gebäude, Raum SA 017 (Erdgeschoss)

Bildnachweis: UDE / Uni Duisburg-Essen / Universität Duisburg-Essen